دکتر امیرحمزه مهرابی

درباره استاد

دکتر امیرحمزه مهرابی؛ دانشیار دانشگاه و دانش آموخته رشته مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران است که بیش از ۴۰ سال مشغول تدریس بوده و در پست های مختلف مدیریتی، مسئولیت اجرایی داشته است. 

استاد