دکتر رضا قزی

درباره استاد

معرفی

معارف و دین شناسی(کلام)

معارف و دین شناسی(ادیان)

ادیان و عرفان(ادیان ابراهیمی)

موسسه امام خمینی ره

موسسه امام خمینی ره

موسسه امام خمینی ره

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

۱۳۸۳-۱۳۸۸

۱۳۸۹-۱۳۹۳

۱۳۹۳- …

مدیریت و قرآن (مجموعه مقالات) تالیف در دست نشر
محبت به دشمن از منظر تشیع و کاتولیک تالیف در دست نشر
اصول حاکم در مواجه با دشمن تالیف در دست نشر
اسلام و مسیحیت با موضوع اخلاق و معنویت تالیف/مجموعه مقالات ۱۳۹۷/بوستان کتاب

استاد