تصمیم گیری و خط مشی گذاری (استاد دکتر شاه آبادی – ترم تابستانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)