تحلیل مدل های کمی در پژوهشهای مدیریت (استاد دکتر ایازی – سطح ۴)