پنجمین جلسه گروه تدوین متون مدیریت اسلامی درمحل مرکز تخصصی مدیریت اسلامی برگزار گردید.