مواد آزمونی و ضرایب درسی برای پذیرش سطح ۴ – ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (ویژه داوطلبین مدیریتی «دارای کارشناسی ارشد مدیریت»)